गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मनि जिउ मोनसेनि मोनसे फारि

1860
18 एप्रिल
गुरुदेबनि जोनोम

1875
सेथि बिसि कनस्रिजोँ जुलि जादोँ

1890
Archedle Aearte लोगो हम रायज्लायदोँमोन

1895
बिथांनि बिफा खौलाराम मेचआ रुंसारि जादोँ

1905
1. सारनित्य क्रिया बिजाबखौ फरायजेन्नो मोनदोँ

2. परमहंस सिवनारायण स्वामीखौ लोगो हमजेनदोँ

1906
1. नैथि खेब शिवनारायण स्वामीखौ लोगो हमदोँ
2. सेथि खेब यज्ञहुति होजेनदोँ
3. बर’ उफादिजोँ गावखौ सिनायथि होजेनदोँमोन

1907
थामथि खेब गमबिराकाता गामियाव यज्ञहुति होदोँ

1908
महाल्या सानखालि ब्रैथि खेब बोरसिजरानि राजदमरा हाजोआव यज्ञ होदोँ।
बिथांआ गाहाय पुरहित जादोँमोन

1909
फुरनिमा अमाबैसा बायदियाव यज्ञहुति होनाय हुदाखौ खालामजेनदोँ

1912
गवालपारा जिल्लानि डेपुटि कमिसनार साहाब आरो सेन्दसास कमिसनारनो जायफोर ब्रह्म घोरोम लाबाय बिसोरखौ ब्रह्म उपादि लिरनो हानायनि आरज बिलाइ होदोँ

ब्रह्म कम्पानी गायसनदोँ

1914
खोला गवाफारायाव ब्रह्म घोरोम फोसावजेनो

1917
दिपुटि कमिसनारनो आरज बिलाइ होदोँमोन

1919
बर’ सात्र सन्मिलन (बर’ फरायसा आफाद) दानानै होदोँमोन

1920
बर’नि गिबि लाइसि बिबारखौ दिहुननो बिथांखि होदोँमोन

1923
रायथसभा मुंनि आबादारिफोरनि आफाद दाना होदोँ

1925
मेच उपादिनि सायाव रागा जोँनानै Protest Rally खालामदोँमोन

ग्राम हितैषी समिति दायो

रायत समाबी दानानै होदोँ

महिला समिति दानानै होदोँ

1926
Indian National Congress नि 41थि जथुमायाव बर’नि हारिमुखौ दिन्थिहैदोँमोन

1929
2 जानुवारि
Simon Commission नो गोसोखां बिलाइखौ गथायदोँमोन

1930
बियो कालिचरण ब्रह्म (उन्दै) खौ ब्रह्म घोरोम फोसावनो खोला गवालपारायाव थिनहरदोँ

1933
17 एप्रिल
All Assam Tribal League मुंनि आफाद दाना होदोँमोन

1934
बर’फोरनि नेमखान्थि लिरनायनि थिरांथा खालामदोँ

* रुपस्रियाव बर’ हारिनि सोदोमस्रि दिन्थिफुंनायखौ दैदेनदोँमोन

1938
8 मे
बिथांआ सोर्गोआरि जादोँ

Advertisements

1832
बर’ रायजोआ जोबो

1860
गुरुदेबनि जोनोम जायो

1883
सोमदोन जोहोलावा बृटिसनि आखायाव थैयो

1905
बर’फोरा ब्रह्म घोरोमखौ आजावो

1911
बर’फोरा ब्रह्म आरो बर’ बिमुं लिरजेनो

1915
ब्रह्म मन्दिर रौमारि ज्योति आस्रमखौ गायसनो

1915
बर’नि गिबि बिजाब “बर’नि फिसा अ’ आयेन” ओँखारो

1924
बर’ गिबि लाइसि “बिबार” ओँखारो

1929
गुरुदेबा साइमन कमिसननो गोसोखां बिलाइ होयो

1938
गुरुदेबा रुंसारि जायो

1960
बर’नि गिबि सलमा “जुजायनि अर” ओँखारो

1987
आलादा रायजो बर’लेण्डनि सोमावसारनाय जाजेनो

1988
मदाराम ब्रह्मआ फद्मस्री बान्था मोनो

1990
बर’फाया रुंसारि जायो

2003
बर’फोरा बि टि सि रायजोखौ मोनो

2005
बर’ थुनलाइयाव साहित्य एकाडेमी बान्था मोनजेनो

1984– Daina first Bodo documentary film

1986- Alayaron was the first Bodo feature film directed by Jwngdao Bodosa

The first lady director in Bodo cinema was Pinky Brahma Chaudhury

Kamini Kumar Narzary was the first Bodo music director for the film Alayaron

“गुरुदेब कालिचरण ब्रह्म सेभास्रम” बियो काजिगामियाव दं।
गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मनि थैनाय आरो जोनोम सानखौ बेवहाय खुंनाय जायो।

1915
सिरां जिल्लानि रौमारियाव थानाय “रौमारि ज्योति आस्रम”खौ गायसनदोँमोन
गायसनगिरि– फोर्ला बाबाजि

1920
कक्राझार जिल्लायाव थानाय “अमृतपुर ब्रह्म सेभास्रम” खौ गायसनदोँमोन
गायसनगिरि–बिजयसिं ब्रह्म

1938
कक्राझार जिल्लानि दत्तमायाव थानाय “आन्सलिक ब्रह्म मन्दिर” गायसनदोँमोन
गायसनगिरि– कालिचरण ब्रह्म (उन्दै)

1940
दरंगिरिनि लरेँ हाजोआव थानाय “दिनान्द सान्ति आस्रम”खौ गायसनदोँमोन

1974
रमान हांखोनि सोमावसारनायाव “आमलाराम”मोना मुंख्लं जादोँ

1987
12 जुनाव “सुजित नार्जारी”या मुंख्लं जादोँमोन

1988
12 मेआव “गायदे आरो हेलेना बसुमतारी”आ मुंख्लं जादोँमोन

1990
“बिहुराम बर'”आ मुंख्लं जादोँमोन

1991
“समर ब्रह्म चौघुरी”या मुंख्लं जादोँमोन

2000
19 आगष्टआव “बिनेस्वर ब्रह्म”आ मुंख्लं जादोँमोन

1912
बर’नि गिबिसिन आफाद “हावराघाट बर’ सन्मिलन”नि जोनोम जादोँमोन

1919
“बर’ सात्र सन्मिलन” आफादनि जोनोम जादोँमोन

1952
18 एप्रिलाव “बर’ लिटारेरि क्लाब” आफादनि जोनोम जादोँमोन

1952
बर’फोरनि गेजेराव “बर’नि अनसाइ आफाद”नि जोनोम जादोँमोन

1952
16 नबेम्बराव “बर’ थुनलाइ आफाद”नि जोनोम जादोँमोन

1967
15 पेब्रुवारियाव “दुलाराइ फरायसा आफाद”नि जोनोम जादोँमोन

1967
27 पेब्रुवारियाव बर’फोरनि गेजेराव “Plains Tribal Council of Assam (PTCA)” आफादनि जोनोम जादोँमोन

1971
दुलाराइ ब्रह्म घोरोम आफादनि जोनोम जादोँमोन

1986
14 जुलाइ दानाव “All Assam Tribal Women’s Welfare Federation (AATWWE)” नि जोनोम जादोँमोन

1986
3 अक्टबराव “National Democratic Front of Bodoland (NDFB)” आफादनि जोनोम जादोँमोन

1989
28 अक्टबराव “All Bodo Employees Federation (ABEF)” आफादनि जोनोम जादोँमोन

1991
बर’फोरनि गेजेराव “All Bathou Religious Union” आफादनि जोनोम जादोँमोन

1993
20 पब्रुवारियाव बर’फोरनि गेजेराव “Bodoland Autonomous Council (BAC)” आफादनि जोनोम जादोँमोन

1993
6 नबेम्बराव “All Bodo Women’s Welfare Federation (ABWWF)”नि जोनोम जादोँमोन।
AATWWF निफ्राय मुं सोलायफिनदोँ

1996
18 जुनआव “Bodo Liberation Tigers (BLT)” आफादनि जोनोम जादोँमोन

1905
बर’फोरनि गेजेराव “ब्रह्म घोरोम”नि सोमावसारनाया जागायदोँमोन

1967
बर’नि गिबि “उदयाचल” हादोदनि सोमावसारनाया जागायदोँमोन

1974
बर’फोरनि गिबि “रमान हांखो”नि थाखाय सोमावसारनाया जादोँमोन

1987
बर’फोरनि गेजेराव आलादा रायजो “बर’लेण्ड”नि सोमावसारनाया जागायदोँमोन

Literature

1915
बर’नि गिबिसिन बिजाब “बर’नि फिसा अ’ आयेन” ओँखारदोँ
सुजुगिरि– गंगाचरण कछारी

1919
बर’नि गिबिसिन दिन्थिगासे फावथाइ “नालाबुहा” ओँखारदोँ
लिरगिरि–सतीश चन्द्र बसुमतारी

1923
बर’नि गिबिसिन खन्थाइ बिजाब “खन्थाइ मेथाइ” ओँखारदोँ
सुजुगिरि– रुपनाथ ब्रह्म, मदाराम ब्रह्म

1924
बर’नि गिबिसिन लाइसि “बिबार” ओँखारदोँ
सुजुगिरि– सतीश चन्द्र बसुमतारी

1928
बर’नि गिबिसिन आबुं फावथाइ “रानि लाइमुथि” ओँखारदोँ
लिरगिरि– सतीश चन्द्र बसुमतारी

1940
बर’नि गिबिसिन संद सल’ “आबारि” ओँखारदोँ
लिरगिरि–इसान मोसाहारी

1952
बर’ थुनलाइ आफादनि मोखां लाइसि “डि बड” ओँखारदोँ
सुजुगिरि–सतीश चन्द्र बसुमतारी

1952
बर’नि गिबिसिन रायथाइ बिजाब “बर’नि जलंगा” ओँखारदोँ
लिरगिरि– कालिचरण ब्रह्म (उन्दै)

1960
बर’नि गिबिसिन सलमा बिजाब “जुजायनि अर” ओँखारदोँ
लिरगिरि–चित्तरन्जन मोसाहारी

1966
बर’नि गिबिसिन जिउ जारिमिन बिजाब “गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मनि जिउ खौरां” ओँखारदोँ
लिरगिरि–कालिचरण ब्रह्म (उन्दै)

1970
बर’नि गिबिसिन सुंद सल’ बिजाब “फैमाल मिजिँ” ओँखारदोँ
लिरगिरि–चित्तरन्जन मोसाहारी

1975
बर’नि गिबिसिन नेरसोन खन्थाइ बिजाब “अख्रां गंसे नांगौ” ओँखारदोँ
लिरगिरि–ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म

1982
बर’नि गिबिसिन राव सोलायनाय बिजाब “दन कुइचत” ओँखारदोँ
राव सोलायदोँ– मनरन्जन मोसाहारी

1993
बर’नि गिबिसिन थुनलाइ बिजिरनाय बिजाब “थुनलाइ बिजिरनाय” ओँखारदोँ
लिरगिरि– गुनेस्वर मोसाहारी

Cinema

1984
बर’नि गिबिसिन सावथुन “दायना” ओँखारदोँ

1986
बर’नि गिबिसिन आबुं सावथुन “आलायारन” ओँखारदोँ

2011
बर’नि गिबिसिन दिल्लीयाव सेबखांनाय सावथुन “दिल्ली टु बडलेण्ड” ओँखारदोँ

2012
बर’नि गिबिसिन नेपालाव दिहुन्नाय सावथुन “बर’नि ग्रिस्टि” ओँखारदोँ

2013
बर’नि गिबिसिन खुदिया सावथुन “मावजि गोसोम” ओँखारदोँ

1919
सभाराम ब्रह्म
बर’ सात्र सन्मिलनि

1952
सभा ब्रह्म
बर’नि अनसाइ आफाद

1952
जयभद्र हागजेर
बर’ थुनलाइ आफाद

1967
बानेस्वर बसुमतारी
दुलाराइ फरायसा आफाद

1968
मदाराम ब्रह्म
गवालपारा जिल्ला ब्रह्म घर्म सन्मिलन

1975
यादब दैमारी
दुलाराइ ब्रह्म घोरोम आफाद

1981
कमल कुमार ब्रह्म
बर’ फ्लिम ससाइटि

2003
घनन्नजय ब्रह्म
बर’ आयदा फोरोँगिरि गौथुम