Category Archives: Uncategorized

President of All Brahma Dharma Youth Forum

1. Dr. Ajit Boro
2. Kamaykya Brahma
3. Dhimusha Brahma
4. Ronsay Basumatary
2017- Present

Advertisements

Naraka Dynasy
🙂 Narkasura
🙂 Bhagadatta

Danava Dynasy
🙂 Mahiranga

Varman Dynasy
1. Pushya Varman 350-374
2. Samudra Varman 374-398
3. Bala Varman 398-422
4. Kalyan Varman 422-446
5. Ganpati Varman 446-470
6. Mahendra Varman 470-494
7. Narayan Varman 494-518
8. Bhuti Varman 518-542
9. Chandra Varman 542-566
10. Sthita Varman 566-590
11. Sushita Varman 590-595
12. Supratishtha Varman 595-600
13. Bhaskar Varman 600-650

Mlecha Dynasy
1. Salasthambha 650-670
2. Vighrasthambha/Harshadeva varman 725-745
3. Pralambha/Salamba/Harjaravarman 815-832
4. Vanamalavarman 832-855
5. Jayamala/Virabahu 855-860
6. Balavarman III 860-880
7. Tyasimha 890-900

Pala Dynasy
1. Brahma Pala 900-920
2. Ratna Pala 920-960
3. Indra Pala 960-990
4. Go Pala 990-1015
5. Harsha Pala 1015-1035

Kachari Kingdom, Dimapur
1. Bicharpatipha 1336-1386
2. Vikramadityapha 1386-1411
3. Mahamanipha 1411-1436
4. Manipha 1436-1461
5. Ladapha 1461-1486
6. Khukhorapha alias Khorapha 1486-1511
7. Detsungpha 1511-1536

Maibang
1. Nirbay Narayan 1540-1550
2. Durlaph Narayan 1550-1576
3. Megha Narayan 1576-1586
4. Satrudaman 1583-1613
5. Nar Narayan 1813-
6. Bhimadarpha Narayan -1637
7. Indraballabha Narayan 1637-
8. Birdarpha Narayan -1681
9. Gurudhwaj Narayan
Makardhwaj Narayan
Udayaditya Narayan
Tamradhwaj Narayan 1699-1708
10. Suradarpha Narayan
Queen Chandrapabha 1708-1730
11. Harichandra Narayan
Kirichandra Narayan 1735-1745
12. Gopichandra Narayan 1745-1757

Khaspur
1. Harichandra II 1757-1772
2. Khrisnachandra 1772-1813
3. Gobindrachandra Narayan 1813-1830

At Hills
4. Tularam (-1850)

1. Jadav Daimary
1975-1979

2. Rabiram Brahma
1979-1982

3. Rameswar Basumatary
1982-1985

4. Tarun Phukan Basumatary
1985-1989

5. Lasan Kumar Brahma
1989-1993

6. Rameswar Basumatary
1993-1999

7. Prabin Kumar Brahma
1999-2005

8. Birendra Chandra Brahma
2005-2011

9. Sadarsingh Brahma
2011-2014

10. Rabiram Basumatary
2014-2017

11. Amarendra Brahma
2017-President

1903
गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मआ “सारनित्य क्रिया” बिजाबखौ फरायनो मोनजेनो

1905
गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मआ कलिकातायाव थांनानै परमहंस शिवनारायण स्वामिनिफ्राय दिक्षा लायो

1906
गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मआ “ब्रह्म घोरोम”खौ फोसावजेनो

1912
बर’फोरा “ब्रह्म” उफादिखौ लिरनो मोन्थाइखौ मोनजेनो

1975
1 सेप्तेम्बर
दुलाराइ ब्रह्म घोरोम दैदेन आफादनि जोनोम

1980
ब्रह्म घोरोमनि गां 6 बिजाबखौ लहित चन्द्र ब्रह्म आरो देवयानसिं ब्रह्मआ कलिकातायाव थांनानै सक्ति साघन कले बाबानिफ्राय लाबोयो

2000
19 फेब्रुवारि
दुलाराइ ब्रह्म घोरोम लाइमोन आफादनि जोनोम

2003
3 मार्स
दुलाराइ ब्रह्म घोरोम आइजो आफादनि जोनोम

2006
26 आगष्ट
दुलाराइ ब्रह्म घर्म गोरोबथा आफाद दायो

2007
“दि ब्रह्म” खुगा लाइसिनि जोनोम

2008
8 फेब्रुवारि
गुरुदेब कालिचरण ब्रह्म ट्राष्टनि जोनोम

2009
5 फेब्रुवारि
गुरुदेब कालिचरण ब्रह्म बान्थाखौ फोसावजेनो

2009
18 जुलाइ
गुरुदेब कालिचरण ब्रह्म बान्थाखौ ड॰ प्रमद चन्द्र भट्टाचार्यनो होजेनो

गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मनि जिउ मोनसेनि मोनसे फारि

1860
18 एप्रिल
गुरुदेबनि जोनोम

1875
सेथि बिसि कनस्रिजोँ जुलि जादोँ

1890
Archedle Aearte लोगो हम रायज्लायदोँमोन

1895
बिथांनि बिफा खौलाराम मेचआ रुंसारि जादोँ

1905
1. सारनित्य क्रिया बिजाबखौ फरायजेन्नो मोनदोँ

2. परमहंस सिवनारायण स्वामीखौ लोगो हमजेनदोँ

1906
1. नैथि खेब शिवनारायण स्वामीखौ लोगो हमदोँ
2. सेथि खेब यज्ञहुति होजेनदोँ
3. बर’ उफादिजोँ गावखौ सिनायथि होजेनदोँमोन

1907
थामथि खेब गमबिराकाता गामियाव यज्ञहुति होदोँ

1908
महाल्या सानखालि ब्रैथि खेब बोरसिजरानि राजदमरा हाजोआव यज्ञ होदोँ।
बिथांआ गाहाय पुरहित जादोँमोन

1909
फुरनिमा अमाबैसा बायदियाव यज्ञहुति होनाय हुदाखौ खालामजेनदोँ

1912
गवालपारा जिल्लानि डेपुटि कमिसनार साहाब आरो सेन्दसास कमिसनारनो जायफोर ब्रह्म घोरोम लाबाय बिसोरखौ ब्रह्म उपादि लिरनो हानायनि आरज बिलाइ होदोँ

ब्रह्म कम्पानी गायसनदोँ

1914
खोला गवाफारायाव ब्रह्म घोरोम फोसावजेनो

1917
दिपुटि कमिसनारनो आरज बिलाइ होदोँमोन

1919
बर’ सात्र सन्मिलन (बर’ फरायसा आफाद) दानानै होदोँमोन

1920
बर’नि गिबि लाइसि बिबारखौ दिहुननो बिथांखि होदोँमोन

1923
रायथसभा मुंनि आबादारिफोरनि आफाद दाना होदोँ

1925
मेच उपादिनि सायाव रागा जोँनानै Protest Rally खालामदोँमोन

ग्राम हितैषी समिति दायो

रायत समाबी दानानै होदोँ

महिला समिति दानानै होदोँ

1926
Indian National Congress नि 41थि जथुमायाव बर’नि हारिमुखौ दिन्थिहैदोँमोन

1929
2 जानुवारि
Simon Commission नो गोसोखां बिलाइखौ गथायदोँमोन

1930
बियो कालिचरण ब्रह्म (उन्दै) खौ ब्रह्म घोरोम फोसावनो खोला गवालपारायाव थिनहरदोँ

1933
17 एप्रिल
All Assam Tribal League मुंनि आफाद दाना होदोँमोन

1934
बर’फोरनि नेमखान्थि लिरनायनि थिरांथा खालामदोँ

* रुपस्रियाव बर’ हारिनि सोदोमस्रि दिन्थिफुंनायखौ दैदेनदोँमोन

1938
8 मे
बिथांआ सोर्गोआरि जादोँ