Category Archives: President

President

1919 सभाराम ब्रह्म बर’ सात्र सन्मिलनि 1952 सभा ब्रह्म बर’नि अनसाइ आफाद 1952 जयभद्र हागजेर बर’ थुनलाइ आफाद 1967 बानेस्वर बसुमतारी दुलाराइ फरायसा आफाद 1968 मदाराम ब्रह्म गवालपारा जिल्ला ब्रह्म घर्म सन्मिलन 1975 यादब दैमारी दुलाराइ ब्रह्म घोरोम आफाद 1981 कमल कुमार ब्रह्म बर’ फ्लिम ससाइटि 2003 घनन्नजय ब्रह्म बर’ आयदा फोरोँगिरि गौथुम Advertisements

Continue reading