Category Archives: Literature

Literature

1915 बर’नि गिबिसिन बिजाब “बर’नि फिसा अ’ आयेन” ओँखारदोँ सुजुगिरि– गंगाचरण कछारी 1919 बर’नि गिबिसिन दिन्थिगासे फावथाइ “नालाबुहा” ओँखारदोँ लिरगिरि–सतीश चन्द्र बसुमतारी 1923 बर’नि गिबिसिन खन्थाइ बिजाब “खन्थाइ मेथाइ” ओँखारदोँ सुजुगिरि– रुपनाथ ब्रह्म, मदाराम ब्रह्म 1924 बर’नि गिबिसिन लाइसि “बिबार” ओँखारदोँ सुजुगिरि– सतीश चन्द्र बसुमतारी 1928 बर’नि गिबिसिन आबुं फावथाइ “रानि लाइमुथि” ओँखारदोँ लिरगिरि– सतीश …

Continue reading