Category Archives: History

History

1832 बर’ रायजोआ जोबो 1860 गुरुदेबनि जोनोम जायो 1883 सोमदोन जोहोलावा बृटिसनि आखायाव थैयो 1905 बर’फोरा ब्रह्म घोरोमखौ आजावो 1911 बर’फोरा ब्रह्म आरो बर’ बिमुं लिरजेनो 1915 ब्रह्म मन्दिर रौमारि ज्योति आस्रमखौ गायसनो 1915 बर’नि गिबि बिजाब “बर’नि फिसा अ’ आयेन” ओँखारो 1924 बर’ गिबि लाइसि “बिबार” ओँखारो 1929 गुरुदेबा साइमन कमिसननो गोसोखां बिलाइ होयो …

Continue reading