1903
गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मआ “सारनित्य क्रिया” बिजाबखौ फरायनो मोनजेनो

1905
गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मआ कलिकातायाव थांनानै परमहंस शिवनारायण स्वामिनिफ्राय दिक्षा लायो

1906
गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मआ “ब्रह्म घोरोम”खौ फोसावजेनो

1912
बर’फोरा “ब्रह्म” उफादिखौ लिरनो मोन्थाइखौ मोनजेनो

1975
1 सेप्तेम्बर
दुलाराइ ब्रह्म घोरोम दैदेन आफादनि जोनोम

1980
ब्रह्म घोरोमनि गां 6 बिजाबखौ लहित चन्द्र ब्रह्म आरो देवयानसिं ब्रह्मआ कलिकातायाव थांनानै सक्ति साघन कले बाबानिफ्राय लाबोयो

2000
19 फेब्रुवारि
दुलाराइ ब्रह्म घोरोम लाइमोन आफादनि जोनोम

2003
3 मार्स
दुलाराइ ब्रह्म घोरोम आइजो आफादनि जोनोम

2006
26 आगष्ट
दुलाराइ ब्रह्म घर्म गोरोबथा आफाद दायो

2007
“दि ब्रह्म” खुगा लाइसिनि जोनोम

2008
8 फेब्रुवारि
गुरुदेब कालिचरण ब्रह्म ट्राष्टनि जोनोम

2009
5 फेब्रुवारि
गुरुदेब कालिचरण ब्रह्म बान्थाखौ फोसावजेनो

2009
18 जुलाइ
गुरुदेब कालिचरण ब्रह्म बान्थाखौ ड॰ प्रमद चन्द्र भट्टाचार्यनो होजेनो

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s