1832
बर’ रायजोआ जोबो

1860
गुरुदेबनि जोनोम जायो

1883
सोमदोन जोहोलावा बृटिसनि आखायाव थैयो

1905
बर’फोरा ब्रह्म घोरोमखौ आजावो

1911
बर’फोरा ब्रह्म आरो बर’ बिमुं लिरजेनो

1915
ब्रह्म मन्दिर रौमारि ज्योति आस्रमखौ गायसनो

1915
बर’नि गिबि बिजाब “बर’नि फिसा अ’ आयेन” ओँखारो

1924
बर’ गिबि लाइसि “बिबार” ओँखारो

1929
गुरुदेबा साइमन कमिसननो गोसोखां बिलाइ होयो

1938
गुरुदेबा रुंसारि जायो

1960
बर’नि गिबि सलमा “जुजायनि अर” ओँखारो

1987
आलादा रायजो बर’लेण्डनि सोमावसारनाय जाजेनो

1988
मदाराम ब्रह्मआ फद्मस्री बान्था मोनो

1990
बर’फाया रुंसारि जायो

2003
बर’फोरा बि टि सि रायजोखौ मोनो

2005
बर’ थुनलाइयाव साहित्य एकाडेमी बान्था मोनजेनो

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s