“गुरुदेब कालिचरण ब्रह्म सेभास्रम” बियो काजिगामियाव दं।
गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मनि थैनाय आरो जोनोम सानखौ बेवहाय खुंनाय जायो।

1915
सिरां जिल्लानि रौमारियाव थानाय “रौमारि ज्योति आस्रम”खौ गायसनदोँमोन
गायसनगिरि– फोर्ला बाबाजि

1920
कक्राझार जिल्लायाव थानाय “अमृतपुर ब्रह्म सेभास्रम” खौ गायसनदोँमोन
गायसनगिरि–बिजयसिं ब्रह्म

1938
कक्राझार जिल्लानि दत्तमायाव थानाय “आन्सलिक ब्रह्म मन्दिर” गायसनदोँमोन
गायसनगिरि– कालिचरण ब्रह्म (उन्दै)

1940
दरंगिरिनि लरेँ हाजोआव थानाय “दिनान्द सान्ति आस्रम”खौ गायसनदोँमोन

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s