Monthly Archives: December, 2016

History of The Bodos

1883 Swmdwn Kachari was killed by the british 1968 Bodo language has been used as medium of instruction in the secondary level 1985 The Bodo language became Associate Official language of Assam 1996 M.A. Course in Bodo language and literature was opened in the Gauhati University Advertisements

Continue reading

Kalicharan Brahma

गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मनि जिउ मोनसेनि मोनसे फारि 1860 18 एप्रिल गुरुदेबनि जोनोम 1875 सेथि बिसि कनस्रिजोँ जुलि जादोँ 1890 Archedle Aearte लोगो हम रायज्लायदोँमोन 1895 बिथांनि बिफा खौलाराम मेचआ रुंसारि जादोँ 1905 1. सारनित्य क्रिया बिजाबखौ फरायजेन्नो मोनदोँ 2. परमहंस सिवनारायण स्वामीखौ लोगो हमजेनदोँ 1906 1. नैथि खेब शिवनारायण स्वामीखौ लोगो हमदोँ 2. सेथि खेब …

Continue reading

History

1832 बर’ रायजोआ जोबो 1860 गुरुदेबनि जोनोम जायो 1883 सोमदोन जोहोलावा बृटिसनि आखायाव थैयो 1905 बर’फोरा ब्रह्म घोरोमखौ आजावो 1911 बर’फोरा ब्रह्म आरो बर’ बिमुं लिरजेनो 1915 ब्रह्म मन्दिर रौमारि ज्योति आस्रमखौ गायसनो 1915 बर’नि गिबि बिजाब “बर’नि फिसा अ’ आयेन” ओँखारो 1924 बर’ गिबि लाइसि “बिबार” ओँखारो 1929 गुरुदेबा साइमन कमिसननो गोसोखां बिलाइ होयो …

Continue reading

Cinema

1984– Daina first Bodo documentary film 1986- Alayaron was the first Bodo feature film directed by Jwngdao Bodosa The first lady director in Bodo cinema was Pinky Brahma Chaudhury Kamini Kumar Narzary was the first Bodo music director for the film Alayaron

Continue reading

Temples

“गुरुदेब कालिचरण ब्रह्म सेभास्रम” बियो काजिगामियाव दं। गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मनि थैनाय आरो जोनोम सानखौ बेवहाय खुंनाय जायो। 1915 सिरां जिल्लानि रौमारियाव थानाय “रौमारि ज्योति आस्रम”खौ गायसनदोँमोन गायसनगिरि– फोर्ला बाबाजि 1920 कक्राझार जिल्लायाव थानाय “अमृतपुर ब्रह्म सेभास्रम” खौ गायसनदोँमोन गायसनगिरि–बिजयसिं ब्रह्म 1938 कक्राझार जिल्लानि दत्तमायाव थानाय “आन्सलिक ब्रह्म मन्दिर” गायसनदोँमोन गायसनगिरि– कालिचरण ब्रह्म (उन्दै) 1940 दरंगिरिनि …

Continue reading

Martyrs

1974 रमान हांखोनि सोमावसारनायाव “आमलाराम”मोना मुंख्लं जादोँ 1987 12 जुनाव “सुजित नार्जारी”या मुंख्लं जादोँमोन 1988 12 मेआव “गायदे आरो हेलेना बसुमतारी”आ मुंख्लं जादोँमोन 1990 “बिहुराम बर’”आ मुंख्लं जादोँमोन 1991 “समर ब्रह्म चौघुरी”या मुंख्लं जादोँमोन 2000 19 आगष्टआव “बिनेस्वर ब्रह्म”आ मुंख्लं जादोँमोन

Continue reading

Organisation

1912 बर’नि गिबिसिन आफाद “हावराघाट बर’ सन्मिलन”नि जोनोम जादोँमोन 1919 “बर’ सात्र सन्मिलन” आफादनि जोनोम जादोँमोन 1952 18 एप्रिलाव “बर’ लिटारेरि क्लाब” आफादनि जोनोम जादोँमोन 1952 बर’फोरनि गेजेराव “बर’नि अनसाइ आफाद”नि जोनोम जादोँमोन 1952 16 नबेम्बराव “बर’ थुनलाइ आफाद”नि जोनोम जादोँमोन 1967 15 पेब्रुवारियाव “दुलाराइ फरायसा आफाद”नि जोनोम जादोँमोन 1967 27 पेब्रुवारियाव बर’फोरनि गेजेराव “Plains …

Continue reading

Movement

1905 बर’फोरनि गेजेराव “ब्रह्म घोरोम”नि सोमावसारनाया जागायदोँमोन 1967 बर’नि गिबि “उदयाचल” हादोदनि सोमावसारनाया जागायदोँमोन 1974 बर’फोरनि गिबि “रमान हांखो”नि थाखाय सोमावसारनाया जादोँमोन 1987 बर’फोरनि गेजेराव आलादा रायजो “बर’लेण्ड”नि सोमावसारनाया जागायदोँमोन

Continue reading