Literature

1915
बर’नि गिबिसिन बिजाब “बर’नि फिसा अ’ आयेन” ओँखारदोँ
सुजुगिरि– गंगाचरण कछारी

1919
बर’नि गिबिसिन दिन्थिगासे फावथाइ “नालाबुहा” ओँखारदोँ
लिरगिरि–सतीश चन्द्र बसुमतारी

1923
बर’नि गिबिसिन खन्थाइ बिजाब “खन्थाइ मेथाइ” ओँखारदोँ
सुजुगिरि– रुपनाथ ब्रह्म, मदाराम ब्रह्म

1924
बर’नि गिबिसिन लाइसि “बिबार” ओँखारदोँ
सुजुगिरि– सतीश चन्द्र बसुमतारी

1928
बर’नि गिबिसिन आबुं फावथाइ “रानि लाइमुथि” ओँखारदोँ
लिरगिरि– सतीश चन्द्र बसुमतारी

1940
बर’नि गिबिसिन संद सल’ “आबारि” ओँखारदोँ
लिरगिरि–इसान मोसाहारी

1952
बर’ थुनलाइ आफादनि मोखां लाइसि “डि बड” ओँखारदोँ
सुजुगिरि–सतीश चन्द्र बसुमतारी

1952
बर’नि गिबिसिन रायथाइ बिजाब “बर’नि जलंगा” ओँखारदोँ
लिरगिरि– कालिचरण ब्रह्म (उन्दै)

1960
बर’नि गिबिसिन सलमा बिजाब “जुजायनि अर” ओँखारदोँ
लिरगिरि–चित्तरन्जन मोसाहारी

1966
बर’नि गिबिसिन जिउ जारिमिन बिजाब “गुरुदेब कालिचरण ब्रह्मनि जिउ खौरां” ओँखारदोँ
लिरगिरि–कालिचरण ब्रह्म (उन्दै)

1970
बर’नि गिबिसिन सुंद सल’ बिजाब “फैमाल मिजिँ” ओँखारदोँ
लिरगिरि–चित्तरन्जन मोसाहारी

1975
बर’नि गिबिसिन नेरसोन खन्थाइ बिजाब “अख्रां गंसे नांगौ” ओँखारदोँ
लिरगिरि–ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म

1982
बर’नि गिबिसिन राव सोलायनाय बिजाब “दन कुइचत” ओँखारदोँ
राव सोलायदोँ– मनरन्जन मोसाहारी

1993
बर’नि गिबिसिन थुनलाइ बिजिरनाय बिजाब “थुनलाइ बिजिरनाय” ओँखारदोँ
लिरगिरि– गुनेस्वर मोसाहारी

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s