Monthly Archives: September 2015

1919
सभाराम ब्रह्म
बर’ सात्र सन्मिलनि

1952
सभा ब्रह्म
बर’नि अनसाइ आफाद

1952
जयभद्र हागजेर
बर’ थुनलाइ आफाद

1967
बानेस्वर बसुमतारी
दुलाराइ फरायसा आफाद

1968
मदाराम ब्रह्म
गवालपारा जिल्ला ब्रह्म घर्म सन्मिलन

1975
यादब दैमारी
दुलाराइ ब्रह्म घोरोम आफाद

1981
कमल कुमार ब्रह्म
बर’ फ्लिम ससाइटि

2003
घनन्नजय ब्रह्म
बर’ आयदा फोरोँगिरि गौथुम

Advertisements